IS STREKPOOT ERFELIJK?

Strekpoot is een aandoening aan de achterpoten van de koe. Door verkramping van de spieren zorgt deze aandoening voor een permanente aanspanning van de achillespees. De achterpoot raakt vaak de grond niet eens en het is duidelijk zichtbaar dat het dier er erg veel last van heeft. Vroeger kwam deze pijnlijke aandoening sporadisch voor. Tegenwoordig lijkt het aantal dieren dat er mee te maken krijgt licht toe te nemen

WAT KAN DE OORZAAK VAN STREKPOOT ZIJN?

Bij de meeste dieren uit het zich al op jonge leeftijd, rond de 9 maanden. Ook bij iets oudere koeien kan het een enkele keer toeslaan. Men was er van overtuigd dat strekpoot een puur erfelijke aandoening was. Omdat de afwijking tamelijk ongrijpbaar is en er nog geen echt bruikbare onderzoeksresultaten zijn, blijft men onderzoek verrichten naar dit fenomeen. Door te registreren op welke bedrijven en onder welke omstandigheden de afwijking zich duidelijk meer manifesteert, probeert men een beter beeld te krijgen van strekpoot. Tot op heden tast men echter nog in het duister.

Bij FertiPlus worden er veel koeien en pinken voor exterieur gescoord. Dit is nodig voor het maken van het paringsadvies en geeft een goed beeld van de resultaten van het fokbeleid. Ook daar valt op dat het aantal gevallen van strekpoot licht toeneemt. Opvallend is dat we op sommige bedrijven jaarlijks meerdere strekpootgevallen aantreffen. Terwijl er op andere bedrijven, jaar in jaar uit, niet één geval voorkomt. Steeds vaker begint het erop te lijken, dat er naast erfelijkheid ook andere factoren parten spelen. In de loop van de jaren is er natuurlijk veel veranderd, qua rantsoenen en huisvesting van de jonge dieren. Moeten we het daar misschien zoeken?

strekpoot erfelijkheid verkramping koeien

FOKKEN OP BEENSTAND

In de praktijk wordt er vaak nog gedacht, dat het fokken op te rechte benen één van dé aanleidingen is voor het ontstaan van strekpoot. Doordat er steeds meer stieren komen met enigszins rechte benen, leek de lichte toename van strekpoot hiermee eenvoudig onderbouwd. Mede daardoor is een lichte kromming in de benen bij FertiPlus al jaren één van de paringsadvies-speerpunten geweest. De praktijk leert ons immers, dat te rechte benen ervoor zorgen dat de koeien enigszins beperkt worden bij het opstaan en bewegen. Het idee was dat het gebrek aan beweging weer kan leiden tot meer gevallen van strekpoot. Ondertussen is gebleken dat het fokken van koeien met de juiste “beenstand zijaanzicht”, vooral belangrijk is voor de duurzaamheid en de melkgift, maar dat het niet afdoende werkt tegen strekpoot.

DUIDELIJKHEID OF TOCH GISSEN?

Het lijkt er dus inderdaad op dat er meerdere factoren aan de basis liggen van strekpoot. De FertiPlus inspecteurs / paringsadviseurs constateren dat er op een aantal bedrijven nog steeds strekpoot voor komt. Zelfs nadat er, op basis van stiergebruik, al jaren achtereen gecompenseerd is naar iets krommere benen. Doordat bij de melkveebedrijven met FertiPlus paringsadvies veelal dezelfde stieren in het paringsadvies staan, zou het strekpootprobleem op alle bedrijven evenveel moeten zijn. Dat is echter niet het geval en daarmee blijkt de aandoening niet alleen van erfelijke aard te zijn. Het lijkt erop dat factoren als onvoldoende beweging (volle hokken met pinken en geen weidegang), hoge ligboxen (waar de dieren half in gaan staan) en de veel eiwitrijkere voeding bij jongvee (restvoer van de koeien), wel eens een grotere rol van betekenis kunnen spelen dan gedacht.

Het blijft dus gissen hoe we de pijnlijke en schadelijke aandoening strekpoot afdoende kunnen bestrijden. FertiPlus blijft qua fokkerijstrategie op koers en gaat voor duurzame gezonde koeien!

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp

Gerelateerde artikelen